the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash-(1)

Twee avonden over ethiek binnen de gemeente

  • Apr 15, 2023 15:14
  • BGH

We hebben prof. dr. Henk Bakker (docent VU/ Baptistenseminarium en jaren gemeentepredikant) bereid gevonden ons mee te nemen in een tweeluik rond ethische en morele vragen. Hij heeft de afgelopen jaren veel gemeenten geholpen bij ethische en morele vraagstukken en we zijn heel blij dat hij (opnieuw) het Hengelose aandoet.

Graag nodigen wij jullie uit voor een serie van 2 avonden over gemeente-ethiek.

Henk Bakker zal de beide avonden een inleiding geven, waarna er voldoende ruimte is om met elkaar het gesprek te hebben en de mogelijkheid voor vragen uit de zaal.
De normen en waarden die de Bijbelgedeelten aanreiken, bieden richting en reiken de instrumenten aan om concrete morele vragen te beantwoorden. Teksten uit de Schrift zullen worden doorgeakkerd en vanuit Henks’ brede gemeente-ervaring zullen gemeentepraktijken en casussituaties de revue passeren, zodat het niet in de theorie blijft hangen maar kan landen in de (gemeente)praktijk. Er gaat ons een begaanbare weg gewezen worden hoe we als Baptistengemeente ethische vraagstukken met elkaar kunnen benaderen en bepreken. Ik hoop dan ook dat jullie deze data reserveren en in groten getale aanwezig zullen zijn, want dit zijn wel wezenlijke avonden!

Wat komt er veel op christenen af. Dit is natuurlijk nooit anders geweest, maar het tempo waarmee gemeenten zich steeds weer hebben te bezinnen over ethische kwesties is wel hoog. Het is onverantwoord om dit voortdurende gesprek niet aan te gaan en aan de zijlijn toe te zien hoe christenen veelal zonder advies, voorlichting en ondersteuning van hun kerk hun weg maar zelf moeten zien te vinden. Jong en oud hebben van de kerk antwoorden op hun vragen te verwachten, ook bij lastige vragen rondom ziekte, geweld, seksualiteit, welvaart, hebzucht, milieu. De kerk hoeft geen eensluidende visie te hebben op integratieproblemen, volkerenmoord, eurocrisis, comazuipen, corona en gender, want die is er niet, maar veel gemeenten gaan niet eens het gesprek hierover aan en geven daarmee aan dat het evangelie het dagelijks leven eigenlijk niet raakt. Het evangelie is alleen relevant voor je ziel en je persoonlijk heil. Verder komt het dan niet. Het leven is kostbaar en heeft tegelijk veel pijnlijke en ook beangstigende kanten. Al die kanten horen op de agenda van de christelijke gemeente te staan. Er hoort over gepraat, gedebatteerd en gebeden te worden. Meer dan welke discussie dan ook, dient de kerk het gesprek te voeren over waarden van leven. Dat is gemeente ethiek. De vragen buiten de kerkmuren zijn ook de vragen binnen de kerkmuren. De wereld binnen de kerk is een afspiegeling van die daarbuiten. Vragen over relaties en gebrokenheid, geweld en vrede, mens en milieu gaan niet alleen de burgerij buiten de kerk aan, maar ook de christen die met beide benen op de grond en ín de grond van zijn tijd en wereld staat.

Een jaar of negen geleden zijn er in de toenmalige gemeente ’t Centrum enkele gespreksavonden geweest rondom gemeente-ethiek (geleid door dr. Henk Bakker en ds. Peet Wijchers). Het zijn waardevolle avonden geweest waarin het onderlinge gesprek (of moreel beraad) in een geest van vertrouwen en respect verliep. Wij willen opnieuw enkele gespreksavonden hebben waarin we met elkaar stilstaan bij de vraag hoe we Jezus kunnen navolgen in onze tijd met alle ethische vragen die daarbij kunnen opkomen. De tekst van Paulus aan de Filippenzen zal vermoedelijk op 12 en 19 april wel aangehaald worden, woorden die gaan over onderscheidingsvermogen waar het op aankomt en overvloedige liefde. Fil. 1:9-10 ‘Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn.’ Als volgelingen van de Heer zijn we samen onderweg. We zingen het aan het eind van elke avondmaalsdienst: ‘Wij reizen met elkander, wij wand’len hand aan hand’. Ik moet dan ook denken aan lied 356 (Liederen voor Gemeentezang) ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer’. Ik hoop op zinvolle en zegenrijke ontmoetingen en gesprekken!

ds. Bennie Kooistra

Terug naar overzicht